LOV FOR EKNESVÅGENS VENNER

§ 1
Føremål

Eknesvågens vener (EV) er ein ideell organisasjon med føremål å skapa og driva kultur aktivitet i Eknesvågen.
EV harsom mål å gjenskapa staden og området som sosial møteplass for bygdefolk, ferierande og tilreisande.

Naturlege aktivitetar vil vere å reise minnesmerke og heidra minnet om føregangskvinner og –menn frå området, samt ivareta brukskunnskap.

EV nyttar nynorsk i skriftlege framstillingar.

 

§ 2
Medlemskap

Alle som betalar medlemspengar og støttar EV sitt føremål kan vera medlemer.
Medlemskapet tek til å gjelda frå det tidspunkt ein betalar medlemspengar og så lenge ein betalar.
Berre medlem som har betalt medlemspengar for meldingsåret har stemmerett på årsmøta.
Medlemspengane vert fastsett av årsmøte.

 

§ 3
Styret

EV skal ha eit styre på minst fem medlemer og tre varamedlemer.
Årsmøte vel leiar for eit år.

Styret konstituerar seg sjølv og vel mellom styrerepresentantane nestleiar, skrivar og kasserar.

Styret kan setja ned arbeidsgrupper som arbeider innan gjevne fullmakter og godkjent budsjett.
Styret utarbeider kvart år framlegg til arbeidsprogram for EV.

Styret i EV kan ikkje forplikta einskildpersonar/medlemer.

Styret kan gje prokura og den/dei som får prokura hefter i samsvar med styrevedtak.

 

§ 4
Årsmøte

  1. Årsmøte er EV sitt høgste mynde og skal haldast kvart år innan utgangen av mars.

Skriftleg innkalling med saksliste skal sendast medlemane seinast fjorten dagar før årsmøte.

Framlegg til saker som skal takast opp på vanleg årsmøte, skal sendast skriftleg og må vera styret i hende seinast ein månad før årsmøte.

Årsmøte tek stilling til: årsmelding, rekneskap, medlemspengar, arbeidsprogram, og budsjett.

Årsmøte vel leiar for eit år og minst fire styremedlemer for to år kvar slik at to av dei er på val kvart år.

Første året vert det avgjort ved loddtrekning kven som er vald for eitt år.  Det skal veljast minst tre varamedlemer. Varamedlemane og revisor er på val kvart år.

 

  1. Lovendring krev 2/3 fleirtal. Framlegg til lovendringar skal sendast ut til medlemane saman med innkalling til årsmøte.

 

  1. Styret eller 2/3 av medlemane kan kreva omframt årsmøte. For omframt årsmøte gjeld same reglar for innkalling og utsending av sakspapir som for ordinært årsmøte.

Framlegg til saker som skal takast opp på vanleg årsmøte, skal sendast styret skriftleg og må vera styret i hende seinast 30 dagar før årsmøtedato.

 

§ 5

Retningslinjer for valmemnda

Valnemnda består av tre personar, valt av årsmøte. Valnemnda vert vald særskilt.  Oppgåva til valnemnda er følgjande:
           

  1. Skaffa kandidatar til dei som står på val i styret, varamedlemer til styre og revisor.

  2. Leggja framlegga fram for årsmøte, muntleg og skriftleg.

     

Styret V / leiar melder frå til valnemnda om kven som står på val, seinast 30 dagar før årsmøte.

 

§6
Styret sine plikter

  1. Leiar eller nestleiar står for den daglege leiing, kallar inn til styremøte, årsmøte og eventuelle medlemsmøte.

Styret legg fram dei sakene som skal takast opp på møta (også arbeidsprogram),på ein grei og oversiktleg måte.

 

      2. Kasserar krev inn medlemspengar og fører laget sitt rekneskap (dersom ein ikkje                                     

          nyttar rekneskapsførar).
          Rekneskapet skal leggjast fram på arsmøte i revidert stand med oversikt over laget        
          sin økonomiske stilling. Kasserar har ansvaret for forvaltning av laget sine midlar.

          Skrivaren skal føra protokoll over styremøte, årsmøte og medlemsmøte og utføra anna         
          skriftleg arbeid som måtte førekoma.

 

§ 7
Oppløysing av laget

Oppløysing av EV må vedtakast med 2/3 fleirtal av to -2- ordinære lovleg innkalla årsmøte,

jf § 4. Eventuelle aktiva ved opløysing skal tilfalla Ungdomslaget Idin , Eiknesvåg Båtlag og Bygdelaget med like store delar.